Algemene voorwaarden
 • HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiks- en privacy voorwaarden van ‘ ZO dit zijn WIJ’

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van  ZO dit zijn WIJ, hierna te noemen: ZDZW, gevestigd te (7534 KB) Enschede aan de Waterkerslaan 16, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63429136.
Door gebruik te maken van de website van ZDZW – onder meer toegankelijk via zoditzijnwij.nl, aanvaardt u (hierna te noemen: de Gebruiker) daarmee gebonden te zijn aan de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden.
De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website.
Met behulp van de functies van uw browser kunt u deze algemene voorwaarden desgewenst via internet en onze site zoditzijnwij.nl bemachtigen, opslaan en/of afdrukken. Een exemplaar van de voorwaarden op papier zal u op verzoek onverwijld, kosteloos worden toegezonden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:

 • ZO dit zijn WIJ , gevestigd te (7534 KB) Enschede aan de Waterkerslaan 16, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63429136. is eigenaar en exploitant van de handelsnaam ZO dit zijn WIJ, website: zoditzijnwij.nl, hierna te noemen: ‘ZDZW’.
 • Website: de website van ZDZW, te bereiken via domeinnaam www.zoditzijnwij.nl.
 • Gebruiker: een ieder die zich bij ZDZW heeft aangemeld en/of geregistreerd op de website van www.zoditzijnwij.nl en/of gebruik maakt van de dienst(en) van ZDZWI.
 • Account: het ten behoeve van de gebruiker die zich bij ZDZW heeft geregistreerd op de website van www.zoditzijnwij.nl.
 • Gebruikersnaam: naam van de Gebruiker waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot zijn Account.
 • Overeenkomst Gebruiker: de overeenkomst tussen ZDZW en Gebruiker inzake zijn/haar gemaakte/ geplaatste presentatie in de database van ZDZW.
 • Overeenkomst Derde: de overeenkomst tussen ZDZW en een Derde inzake de aangeboden diensten van ZDZW, waaronder het zoeken naar potentiele kandidaten in de database en/of het bezichtigen van video pitches van geselecteerde Gebruikers.
 • Persoonsgegevens: door de Gebruiker te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam-, adres- en woonplaatsgegevens en e-mailadres.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden van ZDBI zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van ZDZW door Gebruiker, alle Overeenkomsten, alsmede alle overige (rechts) handelingen tussen Gebruiker en ZDZW en blijven na afloop van de Overeenkomst van toepassing op de relatie tussen ZDZW en Gebruiker.
 • De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Dienstverlening ZDZW

 • ZDZW voorziet de Gebruiker tegen betaling de mogelijkheid om zijn/haar eigen presentatie te maken die hij/zij kan gebruiken voor eigen doeleinden en/of die een Derde vervolgens, na verkregen toestemming van de Gebruiker om zijn/haar persoonlijke gegevens en presentatie vrij te geven, kan inzien.
 • ZDZW geeft geen garantie op succes.
 • ZDZW is transparant over de dienstverlening die zij aanbiedt. ZDBI geeft vóór het aangaan van de Overeenkomst duidelijke voorlichting over de tarieven, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Gebruiker een goede inschatting kan maken van het aanbod.

Artikel 4. Registratie

 • De Gebruiker verstrekt geen valse persoonlijke gegevens en maakt tevens zonder toestemming geen account voor iemand anders aan.

Artikel 5. Overeenkomst

 • Een Gebruiker kan zich met persoonsgegevens inschrijven op de Website van ZDZW. Daarbij draagt Gebruiker zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/woonplaats/ provincie gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar presentatie.
 • De Overeenkomst is gesloten indien de registratie van de Gebruiker op de website van ZDZW is voltooid.
 • Gebruiker geeft een akkoordverklaring waarin de wederzijdse rechten en plichten verwijzen naar en bindend zijn aan deze Algemene Voorwaarden.
 • ZDZW behoudt zich het recht voor om Gebruiker te verwijderen van de website van ZDZW in geval de Gebruiker zich niet houdt aan de overeengekomen bepalingen en Algemene Voorwaarden en daarmee schade kan berokkenen aan derden.

Artikel 6. Betaalde diensten

 • Alle prijzen van betaalde diensten die door ZDZW worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • De Gebruiker betaalt voor de via de Website aangeboden Diensten de op de Website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat de Gebruiker een overeenkomst aangaat.
 • De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
 • De gebruiker kan ZDZW niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als hij redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

 • De Gebruiker verklaart door acceptatie van deze algemene voorwaarden af te zien van zijn/haar herroepingsrecht, indien ZDZW de dienst volledig uitvoert binnen de bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 • Alle (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot ZDZW , waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht op de Website en alle andere door ZDZW ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen en informatie, berusten uitsluitend bij ZDZW of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de Overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Gebruiker is uitgesloten.
 • ZDZW is niet aansprakelijk voor de inhoudelijke presentatie van de Gebruiker, curriculum Vitae, noch voor de schending van rechten van derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op ZDBI.
 • Op al het vertoonde filmmateriaal berust copyright op naam ZDZW. Het is derden verboden om de Website ZDZW te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze Website.

Artikel 9. Rechten van derden

 • ZDZW heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de Website gebruikte materiaal te achterhalen.
 • Indien derden desalniettemin menen rechten op de Inhoud van de Website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot ZDZW wenden.

Artikel 10. Gebruik Persoonsgegevens

 • ZDZW gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.
 • De wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die Gebruiker aan ZDZW verstrekt.
 • ZDZW respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers.
 • ZDZW spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
 • Het gebruik van (persoon)gegevens die via ZDZW openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen zijn enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van ZDZW.

Artikel 11 Cookies

 • ZDZW gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website teneinde de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren.
 • Een ‘cookie’ is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ZDZW maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt ZDZW ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de Website u als gebruiker herkennen wanneer u de Website bezoekt. In dat geval wordt de Website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • ZDZW besteedt de uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de Website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. ZDZW past de Inhoud van de Website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. ZDZW kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.
 • De Inhoud van de Website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • ZDZW sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de Website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit.
 • Daarnaast is ZDZW niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waardoor geen toegang tot de Website wordt verkregen.

Artikel 13. Vrijwaring

 • Gebruiker vrijwaart ZDZW voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door Gebruiker op de website van ZDZW worden geplaatst c.q. verstrekt.
 • ZDBI is niet verantwoordelijk voor eventuele rechten die rusten op het beeld- of geluidsmateriaal.

Artikel 14 Uitsluiting

 • ZDZW behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van ZDZW , waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met de wet, openbare orde, goede zeden en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Algemene bepalingen

 • ZDZW behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen, zonder de gebruiker daarvan in kennis te stellen en adviseert de gebruiker dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn.
 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ten aanzien van de Website mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Overijssel.